Mabuting Balita ng Diyos, Part 1
Roma 1:1

Panimula


A. Laman ng diyaryo ay puro na lamang masamang balita.

*  Sa isang sulyap lamang sa mga pahayagan, tiyak na masasabi mo na puro masamang balita ang karaniwang balita sa mundo natin.

*  Ipinapakita lamang ng mga kasamaang nagaganap ngayon sa mundo ang kasamaang umiiral sa bawat tao. Ano ang kapangyarihang humahawak sa tao upang lubusang magumon sa kasamaan? Kasalanan! Ito ang masamang balita.

B. Apat na Bunga ng Kasalanan

1. Pagka-makasarili

a. Kaya bumagsak si Satanas dahil sa ninais niyang higitan pa ang Diyos (Isaias 14:13-14; I Juan 3:8).

b. Ganito rin ang naging pagkakasala nina Adan at Eba (Genesis 2:16-17; 3:1-7).

c. Mula noon, wala nang inatupag ang tao kundi sundin ang makasariling kagustuhan.

2. Panunumbat ng budhi

a. Katulad ng pakiramdam ng kirot o pain, binabalaan tayo ng ating budhi na hindi tama ang nangyayari at nangangailangan tayo ng pagtutuwid.

b. Kung ito’y pinagtatakpan o pinipigilan, nauuwi ito sa pagkabalisa, hindi pagkatulog, at iba’t-ibang uri ng sakit sa katawan.

c. Pilit itong pinaglalabanan ng iba sa pamamagitan ng paglalasing, paglalakbay, pagpapayaman, pakikipagtalik at iba pang sikolohikal na paglutas.

d. Mayroon namang sinisisi ang lipunang kinagisnan, ang pagpapalaki ng kanyang magulang, at maging ang Diyos.

3. Kawalang-saysay ng buhay

a. Dito na maghahanap ng kasagutan sa mga tanong na tulad ng “Sino ako?” o “Ano ang kahulugan ng buhay ko?”

b. Tanging mga kasinungalingan ni Satanas ang makikita niyang sagot sa sanlibutan (Juan 8:44; 2 Corinto 4:4).

4. Kawalang pag-asa sa kasalukuyan at sa kabilang buhay

a. Aminin man niya o hindi, alam niya na kahit ang kamatayan ay hindi katapusan ng lahat.

b. Para sa isang walang pag-asang makasalanan, ang kamatayan ang pinakamasamang balita.

c. Kung mayroon mang pasulpot-sulpot na mabuting balita, panandalian at paimbabaw lamang ang ibinibigay nitong kapahingahan.

C. Ngunit ayon sa sulat ni Pablo sa mga taga-Roma, may mabuting balita na talagang mabuti!

1. Mismong si Apostol Pablo ay “lingkod ni Cristo Jesus bilang saserdote ng mga Hentil. Ipinangangaral [niya] sa kanila ang Mabuting Balita ng Diyos…” (Roma 15:16)

2. Ipinapahayag ng Mabuting Balita na dahil kay Cristo:

a. Mapapatawad ang kasalanan

b. Mapagtatagumpayan ang pagiging makasarili

c. Mapapawi ang pagkabalisa

d. Magkakaroon ng tunay na pag-asa sa buhay

3. Sa sobrang katuwaan ni Pablo, ibinuod na niya ang nilalaman ng buong aklat ng Roma sa unang pitong talata pa lamang.

Pagtalakay


I. Ang Mangangaral ng Mabuting Balita (“Mula kay Pablo…” Roma 1:1)
Tinawag ng Diyos si Pablo bilang pangunahing tagapagsalita ng Mabuting balita (Colosas 1:25-29).

A. Ang Kalagayan ni Pablo (Roma 1:1b)

1. Ang salitang “alipin” ay mula sa Griego na doulov, na ang ibig sabihin ay lubusang pagpapasakop. Kapag pinatalon sa gusali ang ganitong uri ng alipin, hindi niya itatanong kung bakit, kundi kung saang palapag siya tatalon! Ito ang pinakamababang uri ng alipin.

a. Mas madalas na ginagamit ang salitang ito patungkol sa mga taong binihag upang gawing alipin at habang panahon na mananatiling alipin, na walang kalayaan kundi kamatayan. Sa Pilipino, ang tawag dito’y “alilang-kanin,” na dahil sa kanilang kahirapan ay naging alipin kahit na labag sa kanilang kalooban.

1) Noong panahon ng Bagong Tipan, milyun-milyon ang mga alipin sa Imperyo ng Roma. Karamihan sa kanila ay pinuwersang maging alipin at pinanatiling alipin ng batas ng naturang kaharian.

2) Pinakikitunguhang mabuti ang ilan sa mga alipin na may pinag-aralan at may kakayahan na mamahala sa negosyo at sa mga sambahayan.

3) Subalit itinuturing na mga ari-arian lamang ng amo ang karamihan sa mga alipin noon, na mas mataas lamang ng kaunti sa mga alagang hayup.

4) Wala silang karapatan ayon sa batas at maaari pa silang patayin nang buong laya ng kanilang mga amo.

b. Subalit ginagamit din ito patungkol sa mga taong kusang-loob na nagpa-alipin sa iba.

2. Sa Hebreo, ang katumbas ng doulov ay “ebed.”

a. Ginagamit ito patungkol sa kusang-loob na nagpapa-alipin dahil sa lubos na pagmamahal sa amo (Exodo 21:5-6).

b. Marami sa kilalang tao sa Lumang Tipan ang tinawag na “alipin.”

1) Abraham (Gen. 26:14)

2) Moises (Bilang 12:7; Hebreo 3:5-6)

3) Josue (Josue 24:29)

4) David (2 Samuel 7:5)

5) Isaias (Isa. 20:3)

6) Maging ang Mesias ay tinawag na ”lingkod” o “alipin” (Isaias 53:11).

c. Sa lahat ng pagkakataong ito sa Lumang Tipan, nangangahulugan ng pagpapakumbaba at karangalan ang “lingkod” o “alipin.”

d. Ganito ang gustong ipakahulugan ng pagpapa-alipin ni Pablo kay Cristo, na Siyang nagligtas sa kanya mula sa kasalanan at kamatayan.

3. Kaakibat ng salitang “alipin” ang karangalan, paggalang at kadakilaan na tumutukoy sa tunay na lingkod ng Diyos, kahit na hindi sila pinapansin.

a. Sa 1 Corinto 3:5, ginamit ni Pablo patungkol sa kanyang pagiging lingkod ang salitang Griego na diakonov, na karaniwang ginagamit sa waiter o tagasilbi sa hapag-kainan. Ngunit ginamit ni Pablo ang doulov sa Roma 1:1, na mas mababa pa sa diakonov.

b. Sa 1 Corinto 4:1, ginamit naman ni Pablo para sa salitang lingkod ang huperetev, na salitang Griego para sa pinakamababang tagasagwan na nasa pinakailalim ng barko. Ito ang pinakamahirap, pinakamapanganib at pinakamababang-uri ng pagiging alipin.

4. Sa paggamit ng salitang “alipin,” hindi ito nangangahulugan na minamaliit ni Pablo ang kanyang sarili bilang anak ng Diyos o apostol, dahil mismong ang Panginoon ang humirang sa kanya. Subalit, nililinaw ni Pablo na biyaya lamang ng Diyos ang dahilan kaya siya naging lingkod (1 Timoteo 1:15). Kaya anumang karangalang dulot ng kanyang paglilingkod ay para sa Panginoon lamang.

B. Kapangyarihan ni Apostol Pablo (Roma 1:1c)

1. Nilinaw ni Pablo na hindi niya kagagawan na maging aposto--- hindi siya nagprisinta o kaya’y hinalal ng mga kapwa mananampalataya. Siya’y tinawag mismo ng ating Panginoong Jesu-Cristo (1 Corinto 22:14-15; 26:16-18)

2. Hindi niya pinangarap na maging apostol at hindi niya ito hiningi. Subalit, alam niya na malaki ang kanyang magiging pananagutan kung hindi niya tutuparin ang kanyang tungkulin bilang apostol (1 Corinto 9:16; Galacias 1:1, 10)

3. Ang salitang “apostol” ay apostolov sa Griego, na ang kahulugan ay “taong sinugo.”

a. Tumutukoy sa isang tao na may opisyal na inatasan sa isang puwesto o gawain, katulad ng isang embahador.

b. Sa pangkalahatan, tumutukoy ito sa lahat ng mananampalataya. Sapagkat ang mananampalataya ay sinugo upang maging saksi ni Cristo.

c. Ngunit ang pangunahing pakahulugan nito ay tumutukoy sa kakaiba at bukod-tanging puwesto ng 13 apostol ng Panginoon (kasama si Matias na pumalit kay Judas at si Pablo)

1) Sila’y personal na pinili ni Cristo at inatasan na ipahayag ang ebanghelyo at pangunahan ang unang iglesya (Gawa 1:21-22; Efeso 2:20).

2) Binigyan sila ng bukod-tanging kaloob at kapangyarihan (Mateo 10:1; 2 Corinto 12:12).

4. Bukod –tangi ang pagkakatawag sa mga Apostol ngunit bawat tagapagsalita ng Diyos ay dapat na tinawag at isinugo Niya.

a. Maraming nangangaral, nagtuturo at nanghuhula sa pangalan ni Cristo ngunit di naman sila isinugo.

b. Maliwanag na di sila isinugo ng Diyos dahil ang mga pangaral at pamumuhay nila ay hindi umaayon sa Salita ng Diyos (Jeremias 23:21).

1) Napasama nila ang Israel, napasama din nila ang iglesya sa lahat ng daang taong nanatili ito, at patuloy na nagsisikap na pasamain ang iglesya ngayon.

2) May mga pinuno ng relihiyon pa nga na walang maipakitang patunay na sila’y tinawag upang mangaral at magturo sa pangalan ng Diyos at wala ring maipakitang patunay ng kaligtasan.

C. Kapangyarihan ng Pagkakahirang kay Pablo (Roma 1.1c)

1. Dahil nga isinugo ng Diyos si Pablo bilang Apostol, hinirang sa paglilingkod sa Panginoon ang kanyang buong buhay. Kahit na sinong tinawag ng Diyos sa isang tanging gawain, hindi siya magiging kapakipakinabang kung hindi siya mamumuhay ng hiwalay (banal) o ukol lamang sa Diyos.

2. Sa Septuagint (Griegong salin ng Lumang Tipan), ginamit ang salitang aforizo sa pagkakahirang ng Israel (Levitico 20:26; Exodo 13:12; Mga Bilang 8:11-14; 15:20). Maliwanag na bukod-tangi ang Israel at hindi ito binigyang-laya na makihalubilo o magkaroon ng relasyon sa ibang bayan.

3. Hinango mula sa aforizo ang salitang “Pariseo” (mula sa Aramaic), na nangangahulugan din ng paghihiwalay.

a. Ngunit hindi ang Diyos ang nagtalaga sa mga Pariseo kundi itinalaga nila ang kanilang sarili batay sa sarili nilang pamantayan.

b. Isang Pariseo si Pablo---hinirang noon ayon sa pamantayan ng tao---ngunit hinirang ngayon bilang apostol ayon sa pamantayan ng Diyos (Galacias 1:15; Gawa 13:2).

4. Bilang patunay na malinaw na nauunawaan ni Pablo ang paghirang sa kanya ng Dityos, tingnan natin ang mga paalala niya kay Timoteo.

a. Tunay na lingkod ng Diyos si Timoteo, na personal na inalagaan at sinanay ni Pablo bilang kapalit sa pangunguna sa Iglesya sa Efeso.

b. May napansin si Pablo na mga kahinaan at panlalamig sa gawain kay Timoteo.

1) Nagsimula siyang matakot dahil sa mga sumasalungat sa kanya (2 Timoteo 1:6-7).

2) Malamang na natutukso na rin si Timoteo na ikahiya ang mensahe ng Mabuting Balita at mismong si Pablo (2 Timoteo 2:15)

3) Maaaring hindi na nagagampanang mabuti ni Timoteo sa kanyang pangunahing gawain ng pangangaral ng Salita ng Diyos sapagkat nauubos ang oras niya sa pakikipagtalo sa mga hindi nananampalataya at hindi lumalagong mananampalataya (2 Timoteo 2:16)

4) Maaari rin na ipinaalala ni Pablo kay Timoteo na mahulog sa pagkakasala (2 Timoteo 2:22).

c. Maliwanag na ipinaalala ni Pablo kay Timoteo na hindi nararapat sa hinirang ng Diyos ang makilahok sa mga gawain ng sanlibutan sapagkat wala nang iba pang dahilan sa paglilingkod kundi ang pagkakahirang sa kanya.

D. Ang Mensahe ni Pablo (Roma 1:1c)

1. Ang salitang euangelion (ebanghelyo) o Mabuting Balita ay ginamit ng mga animnapung beses sa sulat ni Pablo sa mga taga-Roma.

2. Ito ang Mabuting Balita ng pagliligtas ng Diyos mula sa kasalanan, pagpapalaya sa pag-uusig ng budhi at pagbibigay ng buhay na may pag-asa at kasaganaan.

3. Kaya mahalaga ang ebanghelyo ay dahil galing ito sa Diyos.

a. Anumang balita noon tungkol sa mga emperador---na kinikilalang Diyos noon---ay tinatawag na ebanghelyo.

b. Nililinaw ni Pablo sa mga mambabasa na wala siyang ibang ipinapahayag na ebanghelyo kundi ang Mabuting Balita ng tunay na Diyos. Kakaiba ito sa ebanghelyo ng diyus-diyosang emperador!

c. Ibig sabihin, galing mismo sa Diyos ang Mabuting Balita na ipinapahayag ni Pablo. Hindi ito ebanghelyo ng tao kundi Mabuting Balita ng Diyos sa tao.

d. Hindi minsan maubos-maisip ng tao kung bakit at paanong nagawa ng Diyos na magpakababa upang magdala ng Mabuting Balita sa sangkatauhan na naghihimagsik laban sa Kanya. Walang sinumang karapat-dapat na mapakinggan ito at, higit sa lahat, mailigtas nito.

Ipinangaral ni Pastor Larry John Sy sa Disciples of Christ Comunity Church
(Hinalaw mula sa Komentaryo ni Dr. John MacArthur, Jr.)

©2011 The Expositor.Org. All rights reserved. Since September 1999.